sunrises

142 teksty – auto­rem jest sun­ri­ses.

* * *

Wszys­tko co mieliśmy poszło w niepamięć 
Za­kopa­ne wspomnienia 
W star­cie zdjęć i okładek 
Ludzie są tyl­ko na chwile 
I choc­bys po­kony­wał dla nich mile
To jes­teś
je­dynie epizodem 
Wkrot­cce zapomnianym
Za­pijaczoną mordą
Sku­pis­kiem słów nie wypowiedzianych 

W tym
Naj­ważniej­sza lek­cja życiowa 
Nie przy­wiązu­je się 
człowiek człowieka pokona...

...Obojętnością 
Łat­wo i 
Bez żad­ne­go wro­giego słowa  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2016, 20:52

* * *

wchodzę w trans
płynę po wodach
nieba­nale­go uniesiesnia
sta­piam się w jedno
świało
i jestem
no­wopoz­na­niem człowieka
dry­fuję na taf­li samopasu
nie porzębuję nic prócz
swo­bod­ne­go czasu

prze­nikam muzyką
światem nierzeczwistym 

wiersz • 19 czerwca 2016, 18:08

* * *

Kwaśnym deszczem płacze niebo
Wiatr tar­ga włosy nied­ba­le
Uderza w po­liczki
Jak­by toczył bój
Wybudzał
Bu­dował mo­je morale

Odsłaniam kar­ty
Zdej­mu­je z siebie dusze
Pol ciała jak jabłko sza­tana

Przep­raszam
Prze­cież tak sie sta­rałam

Za­bijam des­ka­mi ok­na mo­jego świata
Miłości ubywa
Ko­lac­ja os­ty­ga
Za­bilam dzis swo­jego bliźniego brata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2016, 03:14

* * *

w popłochu się chowam
roz­rzu­cam się w słowa
do niewypowiedzenia

mam­roczę zdania
li­tero­wane w zamęcie
tych dziw­nych żądań
od siebie

Ja po stro­nie nieba
ja po stro­nie piekła

jest ciep­lej, co­raz cieplej
chy­ba odpływam
chy­ba wy­puszczam po­wiet­rze

chwy­tam się dłońmi słońca
lecz jest co­raz ciężej

ucichło mo­je szkarłat­ne serce
nie woła
nie pro­si o więcej

głębią oceaniczną jestem
gra­natową lodowatą
łuną

niez­naną rybą

nie wartą
by ktoś łapał mnie na przynętę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 czerwca 2016, 04:50

* * *

pokój ducha
ukłon w stronę rozpaczy
wokół wszys­tko krzyczy
wokół wszys­tko tańczy
roz­pa­dam się
układam w nieporozumienie

całuje us­ta nieprzyjaciela
siedzące­go we mnie od lat
to dziw­ne jest stworze­nie
kreuje cały świat

grzesze­nie jest wiarygodne
bez­bron­nie poddany
składam karbin
nie chcę być na tej wojnie

prze­ciw­ko sobie
strzał ostateczny
miłość nie pieści
cno­ta nie pieprzy

mo­ral­ny kręgosłup pogięty 

wiersz • 1 czerwca 2016, 12:50

* * *

jak­by to było gdy­byśmy się kochali
w za­pachu kwiatów lipy
wiosen­nej woni

jak­by to było gdyby
nasze ciała
chłodziły się w mor­skiej toni

i trzy­mając się za dłonie
nie mog­li uwierzyć
że nie do­paso­wanie
tworzy takie
cu­dow­ne sploty

ra­mie w ramie
miłości
po­kony­wali przeszkody

mil­cząc wiedzili
co drugiemu
sie­dzi w głowie

gdy­byśmy by­li zakochani 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2016, 23:16

* * *

za­bary­kado­wać się na trzy stulecia
(to jest plan)
po­zamy­kać ok­na strachem
drzwi zakleić
przeczekać
od­począć
od­na­leźć siebie na trzy minuty
i zno­wu

za­bary­kado­wać się na trzy stulecia
nie po­kazy­wać się nikomu
w ulu­bionym kub­ku pić po­ranną kawę

rządy przeminą
rze­ki odpłyną
i tak pożeg­nam się ze światem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 stycznia 2016, 13:01

* * *

mam przek­rwione białka
syn­te­tyczny uśmiech
zak­ryłam się dymem
nie wychodzę do Ciebie
do siebie jeszcze nie doszłam

w tle pur­pu­rowa ka­napa
ob­toczo­na brud­ny­mi ubraniami
bo­se sto­py opar­te o dy­wanu rogi
za­mieram w zaciekawienie
czy po­kusa kiedyś minie

wsłuchu­je się w ot­chłani dźwięki
ze­gar bije
ser­ce huczy
wnętrze wyje

nie ma się na ko­go złościć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2016, 00:08

* * *

zrzu­cam sen z po­wiek
w imię swe­go przymierza
miłości dla wolności
ciała i ducha wyzwolenia
od trosk
nicości
nie porozumienia
człowieka wo­bec świata

odróżnienia
ciała od człowieka

za­nurzam się głębiej
w umysłu zakamarki
chce jeszcze usłyszeć
że warto


i zrzu­cam sen z powiek
by do­wie­dzieć się
jaką jestem
materią

pyłem kos­micznym świata 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 stycznia 2016, 16:03

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 17 stycznia 2016, 18:36

sunrises

jestem i mnie nie ma, Marta Żółtańska.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sunrises

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 czerwca 2016, 09:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st w popłochu się cho­wam roz­rzu­cam [...]

1 czerwca 2016, 13:59othermari sko­men­to­wał tek­st pokój ducha ukłon w stronę [...]

15 kwietnia 2016, 04:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st jakby to było gdy­byśmy [...]

14 kwietnia 2016, 19:10krysta sko­men­to­wał tek­st jakby to było gdy­byśmy [...]

14 kwietnia 2016, 00:55one drop for all sko­men­to­wał tek­st jakby to było gdy­byśmy [...]

30 stycznia 2016, 00:19RozaR sko­men­to­wał tek­st zabarykadować się na trzy [...]

29 stycznia 2016, 14:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st zabarykadować się na trzy [...]

29 stycznia 2016, 13:01sunrises do­dał no­wy tek­st zabarykadować się na trzy [...]

27 stycznia 2016, 20:15krysta sko­men­to­wał tek­st zrzucam sen z po­wiek [...]

27 stycznia 2016, 00:08sunrises do­dał no­wy tek­st mam przek­rwione białka syn­te­tyczny uśmiech zak­ryłam [...]